Algemeen

Wat doet Trees for All?

Trees for All is opgericht in 1999. Wij zijn een CBF-erkende stichting zonder winstoogmerk en investeren in de toekomst en leefbaarheid van onze planeet door wereldwijd bos te planten en te herstellen. Bedrijven en particulieren kunnen via de projecten van Trees for All hun CO2 compenseren en bomen planten. Zo zetten we ons samen in voor een beter klimaat, herstel van ecosystemen en biodiversiteit en armoedebestrijding in de wereld.

Hoe wil Trees for All de wereldwijde ontbossing stoppen?

Het rekensommetje is simpel. We leven op dit moment met 7,7 miljard mensen op aarde. En dat aantal groeit snel verder. Al deze mensen hebben behoefte aan schone lucht, water en voedsel om te kunnen leven. Het kappen van bossen voor landbouw en productie brengt het evenwicht in gevaar. Jaarlijks verdwijnen er 3,5 miljard bomen. Wij willen dit proces omkeren nu het nog kan. Als er voor iedere wereldburger ieder jaar twee bomen worden geplant, kunnen we er met elkaar voor zorgen dat de volgende generaties ook kunnen leven in een groene en gezonde wereld.

Trees for All heeft het CBF-keurmerk. Wat houdt dit in?

Trees for All heeft sinds oktober 2011 het CBF-keurmerk (Centraal Bureau Fondsenwerving). Het CBF houdt toezicht op erkende goede doelen en toetst of zij voldoen aan de strenge kwaliteitseisen. Trees for All is de enige CBF-erkende stichting in Nederland waar compensatie van CO2 mogelijk is via duurzame bosprojecten.

Waarin verschilt Trees for All van andere aanbieders op het gebied van CO2-compensatie?

Trees for All is de meest ervaren aanbieder van CO2-compensatie in Nederland en de enige stichting in Nederland met CBF-keurmerk waar compensatie van CO2 mogelijk is via duurzame bosprojecten. Al onze projecten zijn gecertificeerd en garanderen de hoeveelheid vastgelegde CO2. CO2-compensatie kan op verschillende manieren plaatsvinden. Compensatie door bosaanplant is naar onze mening één van de meest hoogwaardige vormen van compensatie omdat bomen zoveel meerwaarde hebben voor mens, dier, natuur en milieu.

Hoe werkt klimaatcompensatie door middel van het planten van bos?

Bomen hebben voor hun groei het (broeikas)gas CO2 nodig. Met hulp van zonlicht en water (H2O) zetten planten (waaronder bomen) koolstofdioxide (CO2) om in suikers (C6H12O6, glucose) en daarbij komt zuurstof (O2) vrij. De suikers gebruiken de bomen en planten om te kunnen groeien: voor de stam, de takken en de bladeren. Hierdoor kun je zeggen dat de boom “CO2 vastlegt”. Een afstervende boom geeft de CO2 geleidelijk weer af. In een bossysteem wordt deze CO2 weer opgenomen door de groeiende bomen en struiken die de plek (gaan) innemen van de oude boom. Wordt een bos verbrand of gekapt, dan komt de CO2 weer vrij. Met al deze aspecten wordt rekening gehouden bij de berekening van de CO2 die een bos kan opnemen.

Wat heeft Trees for All bereikt?

Reeds 20 jaar zetten wij ons in voor het herstellen en aanplanten van bos. In onze jaarverslagen kun je lezen wat wij ieder jaar realiseren. Het meest recente jaarverslag vind je hier.

Hoe weet ik dat mijn donatie aan Trees for All goed wordt besteed?

Trees for All heeft het CBF-keurmerk. Dit betekent dat onze organisatie aan strenge eisen van doelbesteding, kostenmanagement en transparantie moet voldoen. De kosten van eigen fondsenwerving ten opzichte van gerealiseerde inkomsten is 14% (2018) en ligt hiermee ruim onder de CBF-norm van 25%. De kosten van beheer en organisatie (het deel van de kosten dat niet direct kan worden toegerekend aan de besteding aan de doelstelling of fondsenwerving) bedraagt 8%. Van de totale baten wordt 75% besteed aan onze doelstellingen.

Wat kan ik beter doen: bomen planten of CO2 compenseren?

Doneren voor bomen of voor CO2 certificaten zijn twee verschillende manieren van financiering waarmee we de aanplant en het beheer van bossen helpen realiseren. In beide gevallen draag je dus bij aan een groene en gezonde aarde. Indien je aantoonbaar en formeel jouw footprint wilt compenseren en jouw activiteit (huishouden, reis of bedrijfsvoering) CO2-neutraal wilt maken, dan kun je dat alleen doen via CO2-compensatie op basis van CO2-certificaten.

Donateur worden

Hoe kan ik het werk van Trees for All steunen?

Er zijn verschillende mogelijkheden om ons te steunen. Je kunt bomen planten via ons 1-2-Tree programma, je kunt CO2-compenseren en/of je kunt ons financieel steunen met een donatie. Je kunt kiezen of je dit structureel wilt doen of eenmalig. In alle gevallen help je ons om onze missie mogelijk te maken: zorgen dat we een groene en gezonde aarde kunnen doorgeven aan de volgende generatie.

Ik overweeg Trees for All op te nemen in mijn testament. Wat zijn de mogelijkheden?

Als je ervoor kiest om Trees for All op te nemen in je testament, kies je voor het nalaten van een groene en gezonde aarde. Daar zijn we je heel dankbaar voor! Voor nalatenschappen bestaan er twee mogelijkheden: het goede doel is erfgenaam of het goede doel krijgt een legaat. Als het goede doel erfgenaam is, heeft het samen met andere erfgenamen recht op de gehele nalatenschap. Een legaat kan een geldbedrag zijn, maar het is ook mogelijk om bepaalde spullen (bijvoorbeeld een verzameling of een schilderij), een huis of een aandelenportefeuille na te laten. Omdat we een Algemeen Nut Beogende Instelling zijn (ANBI), wordt er geen belasting geheven over de nalatenschap.

Kan ik een periodieke schenking doen aan Trees for All?

Dat kan zeker en daar zijn we zeer mee geholpen! Wil je in aanmerking komen voor belastingvoordeel? Voor particulieren zijn hiervoor twee mogelijkheden:

1. Een gewone of periodieke gift zonder overeenkomst. Het drempelbedrag hiervoor is 1% van je drempelinkomen met een minimum van € 60. Wat je meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag je aftrekken. Het drempelinkomen is het totaal van jouw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder je persoonsgebonden aftrek. Je mag niet meer aftrekken aan gewone giften dan het maximum: 10% van jouw drempelinkomen.

2. Je doet een periodieke gift met overeenkomst. Voldoet jouw gift aan de voorwaarden voor periodieke giften, dan mag je het hele bedrag van de gift aftrekken. Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag. Dit zijn de voorwaarden:

– De periodieke schenking is schriftelijk vastgelegd in een  schenkingsovereenkomst
– De donatie loopt 5 jaar (of langer)
– De gift is elk jaar hetzelfde bedrag

Ga je voor optie twee? Volg dan deze stappen:

  1. Doe een periodieke donatie (maandelijks of jaarlijks) en kies hierbij voor boomdonatie, CO2-compensatie of een algemene donatie.
  2. Je ontvangt een bevestigingsmail met ordernummer dat je moet noteren op de overeenkomst.
  3. Download hier de overeenkomst en vul deze digitaal in.
  4. Onderteken het formulier en stuur deze digitaal naar ons toe via info@treesforall.nl. Wij sturen een getekend exemplaar retour.

Zakelijk (periodieke) donaties hoeven niet op basis van een 5-jarige overeenkomst. Giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) mag je van de winst aftrekken. Per jaar bedraagt de aftrek ten hoogste 50% van de winst, met een maximum van € 100.000. Je moet de giften schriftelijk kunnen bewijzen.

Wat is het verschil tussen een gewone gift en een periodieke gift?

Gewone giften worden niet vastgelegd in een overeenkomst. Periodieke giften wel. Bovendien geldt voor periodieke giften dat gedurende minimaal 5 jaar hetzelfde bedrag wordt geschonken. Een periodieke gift is altijd aftrekbaar. Gewone giften kunnen ook aftrekbaar zijn als je voldoet aan de voorwaarden (een drempel- en maximumbedrag). Meer weten?

Is mijn gift fiscaal aftrekbaar?

Trees for All heeft een ANBI-status. Dit houdt in dat Trees for All door de Belastingdienst is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit brengt fiscale voordelen met zich mee voor de donateurs. Giften/donaties aan Trees for All zijn fiscaal aftrekbaar binnen de daarvoor geldende regelgeving. Voor bedrijven is dit interessant, omdat een gift op deze manier veel minder kost.

Ik wil mijn periodieke donatie stopzetten, hoe doe ik dat?

Jammer dat je je donatie wilt stopzetten! Je kunt dit doen door ons hierover te informeren via het online contactformulier of per post. Vermeld hierbij je volledige naam, woonplaats en het machtigingskenmerk als dit bekend is. We willen je graag hartelijk bedanken voor jouw steun!

Bomen planten

Kan ik zelf bepalen waar mijn bomen worden geplant?

We planten bomen in Nederland en via onze buitenlandse bosprojecten. Hierbij zorgen wij voor een goede verdeling van nieuwe aanplant van bomen over de verschillende lopende projecten. We streven naar 50% aanplant in Nederland. Dit percentage kan ieder jaar veranderen, als bijvoorbeeld het aantal buitenlandse bosprojecten toeneemt. Nederland is een relatief klein land en het aantal bosprojecten is beperkter. Bedrijfsbospartners kunnen zich in overleg verbinden aan een specifiek buitenlands project.

Hoe garanderen jullie dat de bomen die ik doneer ook daadwerkelijk geplant worden?

Wij garanderen de aanplant van de bomen binnen een jaar na ontvangst van de donatie. Voor het planten van de bomen zijn wij afhankelijk van de plantseizoenen in het betreffende land en gebied. In Nederland planten we tussen november en maart. In de tropen gebeurt het aanplanten van bomen vlak voor de start van het regenseizoen. Op het moment dat er weer donaties worden gedaan voor boomaanplant, dan gaan de bomen het eerstvolgende regenseizoen de grond in.

Kan ik zelf mijn bomen planten?

Jaarlijks organiseren we één of meer boomplantdagen in Nederland voor onze bedrijfspartners en donateurs. Wij proberen zoveel mogelijk donateurs en partners hiervoor uit te nodigen, omdat we weten hoe leuk men het vindt om zelf met de laarzen in de modder en een schop in je hand een boom in de grond te zetten. Onze bedrijfsbospartners krijgen hierbij voorrang. Afhankelijk van de capaciteit nodigen we graag meer mensen uit, maar we kunnen op voorhand niets beloven.

Hoe wordt de prijs van de bomen bepaald?

Wij investeren in bosprojecten in Nederland en in het buitenland die aan strenge criteria voldoen. Ons doel is om duurzaam nieuw bos te planten, dat betekent dus dat er veel aandacht is voor kwalitatieve aanplant, beheer én behoud.  De bossen waar wij bomen planten worden minimaal 30 – 50 jaar beheerd. Bij onze buitenlandse bosprojecten is het sociaaleconomische aspect ook van groot belang. Zo wordt de lokale bevolking getraind in het planten en verzorgen van bomen. Ook krijgen ze training in bosbrandpreventie en duurzame landbouw. Het betrekken van lokale community’s is wat ons betreft een noodzakelijke voorwaarde voor duurzaam bosbeheer. De mensen moeten de waarde van bos ervaren en zich verantwoordelijk voelen voor het behoud ervan. Kortom, het gaat niet alleen om de kosten voor het planten van één boom, maar om het totaalpakket dat wij bieden en waar wij garant voor staan.

Een boomdonatie heeft dus veel meer impact dan het aanplanten van één boom.

Tot slot: onze stichting ontvangt geen subsidies. Een deel van de donatie hebben we nodig om te investeren in onze eigen organisatie en gebruiken we om nieuwe projecten te kunnen financieren. In ons jaarverslag en bij de veelgestelde vragen kun je meer lezen over de besteding van onze donaties.

Ik wil mijn CO2-uitstoot compenseren met de aanplant van bomen, is dat mogelijk?

Veel mensen willen weten hoeveel CO2 precies gecompenseerd wordt met het aanplanten van bomen. Het omrekenen van CO2-opslag naar aantallen bomen is minder eenvoudig dan het lijkt. CO2-vastlegging wordt namelijk altijd berekend op basis van oppervlakte (hectares) en groei-jaren en is afhankelijk van veel factoren, zoals soort bomen, klimaat en soort grond. Het is een proces van jaren waarbij het bos zich ontwikkelt van een dicht bos met veel jonge boompjes, naar een open bos met volwassen, hoge bomen. Uiteindelijk staan er dus veel minder bomen dan het aantal dat initieel is aangeplant. Daarnaast legt een aangeplante boom in het begin relatief weinig CO2 vast. Naarmate de boom ouder wordt, legt de boom steeds meer CO2 vast om vervolgens weer af te vlakken aan het einde van de levensduur van de boom.

Tropisch bos legt gemiddeld 10 tot soms wel 15 ton CO2 per hectare per jaar vast tijdens de groei, Nederlands bos legt gemiddeld 8 ton CO2 per hectare per jaar vast. Afhankelijk van het aantal bomen dat geplant wordt per hectare, kan een gemiddelde vastlegging per boom worden bepaald.

Belangrijk om te weten: als je bij ons bomen doneert, kun je wel zeggen dat je bijdraagt aan CO2-compensatie, maar je kunt niet formeel een hoeveelheid (ton) CO2 claimen. Dat kan alleen via gecertificeerde CO2-rechten (credits).

Wat voor soorten bomen plant Trees for All aan?

In Nederland en in het buitenland planten wij samen met onze projectpartners zoveel mogelijk inheemse boomsoorten aan. Zo zorgen we ervoor dat we de oorspronkelijke bostypes kunnen herstellen en het natuurlijke ecosysteem centraal staat. Daarbij maken we gebruik van de kennis van de lokale projecteigenaar zodat de juiste boom- en struiksoorten worden gekozen.

Ik wil graag een boom cadeau doen, kan dat?

Dat kan zeker! Ga hiervoor naar onze boomcadeau pagina.

CO2 compenseren

Hoe werkt CO2-compensatie bij Trees for All?

Bomen halen CO2 uit de lucht en leggen koolstof vast in de stam, takken en wortels. Deze opslag kan worden omgerekend naar CO2-rechten ofwel ‘carbon credits’. Een carbon credit staat gelijk aan één ton CO2. Via Trees for All compenseer je CO2 door een donatie te doen voor iedere uitgestoten ton CO2. Wij zorgen ervoor dat met het donatiebedrag de hoeveelheid CO2 die is uitgestoten, weer uit de lucht wordt gehaald en in bomen wordt vastgelegd.

De opbrengsten uit betaling voor CO2-compensatie genereren weer inkomsten voor het project. Dit is nodig voor het behoud en het beheer van het bos waar de CO2 is/wordt vastgelegd. Ook de lokale bevolking profiteert van jouw donatie doordat het project werkgelegenheid biedt en er geïnvesteerd wordt in training en lokale voorzieningen.

Wij maken afspraken met onze projectpartners in het buitenland over de hoeveelheid CO2-credits die worden ingekocht ten behoeve van onze donateurs. Na betaling door Trees for All worden de credits op naam van Trees for All in het creditregister gezet. Hierna kunnen ze niet meer verhandeld worden. Onze donateurs ontvangen een uniek bewijs van compensatie nadat zij een donatie voor CO2-compensatie hebben gedaan.

Hoe garanderen jullie de hoeveelheid vastgelegde CO2?

Compensatie betekent dat je aantoonbaar je CO2-uitstoot hebt vastgelegd via gecertificeerde credits.

Deze compensatie verloopt via een gecertificeerde projectorganisatie (projectpartner van Trees for All) en een onafhankelijk (geaccrediteerd) controleur die vaststelt dat de CO2 daadwerkelijk is vastgelegd. Al onze bosprojecten waaraan kan worden gedoneerd ten behoeve van CO2-compensatie zijn gecertificeerd en garanderen de hoeveelheid vastgelegde of nog vast te leggen CO2. Ook de impact op sociaal, economisch en ecologisch gebied wordt gemonitord en gecontroleerd. Hiervoor bestaan verschillende certificeringsstandaarden zoals de Gold standard, Plan Vivo en Verified Carbon Standard (VCS). Voor VCS eisen wij altijd een combinatie met Climate, Community and Biodiversity Standaard (CCB), zodat ook de ecologische en sociale aspecten van een projecten voldoende gewaarborgd zijn. Zowel de partijen die de certificering uitvoeren alsook de certificeringsstandaarden, worden op hun beurt weer gecontroleerd door onafhankelijke partijen.

Hoe bereken ik mijn CO2-uitstoot?

Op onze website kun je via de CO2-calculator een berekening maken van jouw CO2-uitstoot. Voor het opstellen van de CO2-calculator hebben wij de richtlijnen van Milieu Centraal als uitgangspunt gebruikt. Heb je behoefte aan een hulpmiddel bij het berekenen van de CO2-uitstoot van goederentransport of wil je gemakkelijk de CO2-uitstoot van grote aantallen vliegreizen berekenen? Neem dan even contact met ons op.

Compenseert Trees for All alleen CO2 of ook andere broeikasgassen?

Wij baseren onze berekening op de emissiefactoren van Milieu Centraal. Hierin worden alle broeikasgassen meegenomen. Dus behalve CO2 bijvoorbeeld ook stikstof en methaan.

Kan Trees for All mij helpen met het berekenen van mijn footprint en hoogte van CO2-compensatie?

Wij hebben onze climate footprint calculator gebaseerd op de CO2-emissiefactoren van Milieu Centraal. Bij complexere berekeningen, kan het raadzaam om een professionele partij erbij te halen. Kijk voor meer informatie op www.co2emissiefactoren.nl of het Klimaatplein waar Trees for All partner van is.

Hoeveel CO2 legt een boom vast?

Veel mensen willen weten hoeveel CO2 precies gecompenseerd wordt met het aanplanten van bomen. Het omrekenen van CO2-opslag naar aantallen bomen is minder eenvoudig dan het lijkt. CO2-vastlegging wordt namelijk altijd berekend op basis van hectares en groei-jaren en is afhankelijk van veel factoren, zoals soort bomen, klimaat en soort grond. Tropisch bos legt gemiddeld 10 ton CO2 per hectare per jaar vast tijdens de groei, Nederlands bos legt 8 ton CO2 per hectare per jaar vast. Afhankelijk van het aantal bomen dat geplant wordt per hectare, kan een gemiddelde vastlegging per boom worden bepaald. Belangrijk om te weten: als je bij ons bomen doneert, kun je wel zeggen dat je bijdraagt aan CO2-compensatie, maar je kunt niet formeel een hoeveelheid (ton) CO2 claimen. Dat kan alleen via gecertificeerde CO2-rechten (credits). Projecten die CO2-certificaten uitgeven, worden zeer secuur gemeten en gecontroleerd. Daardoor weten we dat de certificaten ook daadwerkelijk impact hebben.

Meer informatie over CO2 opname door verschillende soorten bomen en struiken vind je hier.

Werkt Trees for All samen met luchtvaartmaatschappijen voor de compensatie van vliegkilometers?

De meeste vliegmaatschappijen vinden het een goede zaak als consumenten er bewust voor kiezen om op vrijwillige basis de emissies te compenseren. De reis aanbieden inclusief compensatie leidt tot een hogere kostprijs van het ticket. In een periode waarindat wordt gestunt met zo goedkoop mogelijke vluchten, vinden sommige maatschappijen dit onwenselijk. Wel kun je via online ticketverkopers direct de uitstoot compenseren of extra bomen planten.

Trees for All compenseert CO2 alleen via haar buitenlandse bosprojecten. Kan ik ook via Nederlands bos mijn CO2 compenseren?

In Nederland zijn de eerste stappen gezet om nieuw bos te gaan certificeren. Dit systeem wordt momenteel ontwikkeld en kan bijdragen aan de financiering van meer bos in Nederland. Momenteel zijn er nog geen CO2-certificaten uit Nederlands bos beschikbaar. Trees for All zal de mogelijkheden nader onderzoeken. Tot die tijd kun je CO2 compenseren via onze duurzame bosprojecten in het buitenland.

Bedrijfspartners

Hoe leggen jullie de afspraken met jullie bedrijfspartners vast?

Bij de start van een samenwerking stellen we een overeenkomst op. Hierin leggen we de afspraken vast over de inhoud van het partnerschap, de hoogte van de donatie, duur van de samenwerking en de betalingsvoorwaarden. Ook maken we afspraken over logogebruik en gezamenlijke communicatie.

Is mijn gift fiscaal aftrekbaar?

Trees for All heeft een ANBI-status. Dit houdt in dat Trees for All door de Belastingdienst is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit brengt fiscale voordelen met zich mee voor de donateurs aan projecten van Trees for All. Giften/donaties aan Trees for All zijn fiscaal aftrekbaar binnen de daarvoor geldende regelgeving. Voor bedrijven is dit interessant omdat een gift op deze manier veel minder kost.

Is aftrek van btw mogelijk?

Trees for All is een goed doel zonder winstoogmerk. Bedrijfspartners van Trees for All zijn geen btw verschuldigd over het donatiebedrag

Ik wil bedrijfsbospartner worden. Hoe werkt dit?

Je kunt bedrijfsbospartner worden als je minimaal 2.500 bomen plant met een bijbehorende donatie van 15.000 euro. We werken volgens het 1-2-Tree programma. Dit betekent dat je evenveel bomen plant in Nederland als in het buitenland. Op onze jaarlijkse boomplantdag zijn medewerkers en relaties welkom om nieuw bos aan te planten. Zo lever je als bedrijf een tastbare bijdrage aan de wereld van morgen! Bedrijfsbospartner worden? Vul hier het partnerformulier in.

Ik wil productpartner worden. Hoe werkt dit?

Onze productpartners doneren geen vast bedrag, maar kiezen voor een variabele donatie die resultaatafhankelijk is. In een overeenkomst maken we afspraken over de hoogte van donatie (een boom per product/dienst of xx producten/diensten). Voor deelname geldt een minimale donatie van 750 euro en betrokkenheid van 2 jaar. Bedrijven die geen partner zijn, kunnen bomen doneren via onze website. Productpartner worden? Vul hier de verklaring van samenwerking in.

Ik wil CO2-partner worden. Hoe werkt dit?

In een samenwerkingsovereenkomst maken we afspraken met CO2-partners over de hoogte van de donatie en duur van samenwerking. Voor deelname geldt een minimale donatie van 750 euro en betrokkenheid van 2 jaar. Bedrijven die geen partner zijn, kunnen hun CO2-uitstoot compenseren via onze website.  CO2-partner worden? Vul hier het partnerformulier in.

Projecten

Wat verstaan jullie onder duurzame bosprojecten?

Eén van de uitgangspunten van Trees for All is dat het aan te planten bos minimaal 20 tot 50 jaar wordt beheerd. En liever nog langer want oudere (en dus grotere) bomen dragen veel bij aan de totale groei van het bos en aan het vastleggen van CO2. In onze buitenlandse bosprojecten werken we altijd samen met de lokale bevolking. Onze bosprojecten creëren economisch gewin en dragen bij aan betere leefomstandigheden. Met onze projecten dragen we bij aan aan meerdere Sustainable Development Goals (SDG’s) zoals opgesteld door de Verenigde Naties: armoedebestrijding, klimaatverbetering en meer biodiversiteit

Hoe selecteert Trees for All haar bosprojecten?

Om bos op een duurzame manier te kunnen beheren, is het van belang dat Trees for All samenwerkt met betrouwbare partners. In het buitenland kiezen we deskundige projectpartners die onze visie op bosaanplant- en beheer delen. Eén van de uitgangspunten voor Trees for All is dat het aan te planten bos, met al zijn te ontwikkelen soortenrijkdom aan flora en fauna, goed wordt beheerd na de aanplant. Daarnaast hanteren wij allerlei andere kwaliteitscriteria zoals conformiteit met lokale boswetgeving, garantiestellingen met betrekking tot duurzaamheid, betrokkenheid van de lokale bevolking en de impact op omgeving, mens en dier.

In Nederland werken we samen met partners als Staatsbosbeheer waarbij duurzaam beheer gegarandeerd is. Bekijk hier de uitgangspunten die we hanteren voor onze Nederlandse bosprojecten.

Hoe is het beheer en behoud van onze projecten geregeld?

Trees for All gaat met die partijen een samenwerking aan die kennis van zaken hebben van bosaanleg- en beheer, een jarenlange staat van dienst hebben en/of hierin samenwerken met deskundige partijen. In de samenwerkingsovereenkomst worden afspraken gemaakt over de aanleg en beheer van het project. Hierin worden bijvoorbeeld de beheertermijn en richtlijnen voor maximale uitval van de jonge aanplant opgenomen.

Uitval kan plaatsvinden door bijvoorbeeld droogte, wildvraat en concurrentie. Bij de aanleg van nieuwe bossen is er altijd een kans dat een deel van de boompjes het niet redt. Wanneer de uitval hoger is dan de maximale uitval is de projecteigenaar verplicht tot herplant.

Trees for All maakt met de projecteigenaren ook afspraken over de monitoring- en rapportageverplichtingen. Door regelmatige rapportages blijven we op de hoogte van de ontwikkelingen van de projecten en het nakomen van verplichtingen en krijgen we tegelijkertijd inzicht in de impact van de projecten. Bijvoorbeeld op het gebied van biodiversiteit en maatschappelijke thema’s.

editicon twitter twitter linkedin linkedin facebook facebook instagram icon_add icon_arrow-button icon_calculator icon_check icon_close icon_delete icon_download icon_faq-close icon_faq-open icon_info icon_input-select icon_marker-googlemaps icon_marker icon_phone icon_play-button icon_search icon_tree logo_footer logo_menu TON-CO2 arrow-left-carousel arrow-right-carousel