Algemeen

Wat doet Trees for All?

Trees for All is opgericht in 1999. Wij zijn een CBF-erkende stichting zonder winstoogmerk en investeren in de toekomst en leefbaarheid van onze planeet door wereldwijd bos te planten en te herstellen. Bedrijven en particulieren kunnen via de projecten van Trees for All hun CO2 compenseren en bomen planten. Zo zetten we ons samen in voor een beter klimaat, herstel van ecosystemen en biodiversiteit en armoedebestrijding in de wereld.

Hoe wil Trees for All de wereldwijde ontbossing stoppen?

Het rekensommetje is simpel. We leven op dit moment met 7,7 miljard mensen op aarde. En dat aantal groeit snel verder. Al deze mensen hebben behoefte aan schone lucht, water en voedsel om te kunnen leven. Het kappen van bossen voor landbouw en productie brengt het evenwicht in gevaar. Jaarlijks verdwijnen er netto 10 miljard bomen. Wij willen dit proces omkeren nu het nog kan. Als er voor iedere wereldburger ieder jaar twee bomen worden geplant, kunnen we er met elkaar voor zorgen dat de volgende generaties ook kunnen leven in een groene en gezonde wereld.

Trees for All heeft het CBF-keurmerk. Wat houdt dit in?

Trees for All heeft sinds oktober 2011 het CBF-keurmerk (Centraal Bureau Fondsenwerving). Het CBF houdt toezicht op erkende goede doelen en toetst of zij voldoen aan de strenge kwaliteitseisen. Trees for All is de enige CBF-erkende stichting in Nederland waar compensatie van CO2 mogelijk is via duurzame bosprojecten.

Waarin verschilt Trees for All van andere aanbieders op het gebied van CO2-compensatie?

Trees for All is de meest ervaren aanbieder van CO2-compensatie in Nederland en de enige stichting in Nederland met CBF-keurmerk waar compensatie van CO2 mogelijk is via duurzame bosprojecten. Al onze projecten zijn gecertificeerd en garanderen de hoeveelheid vastgelegde CO2. CO2-compensatie kan op verschillende manieren plaatsvinden. Compensatie door bosaanplant is naar onze mening één van de meest hoogwaardige vormen van compensatie omdat bomen zoveel meerwaarde hebben voor mens, dier, natuur en milieu.

Hoe werkt klimaatcompensatie door middel van het planten van bos?

Bomen hebben voor hun groei het (broeikas)gas CO2 nodig. Door middel van fotosynthese zetten zij CO2 om in hout (C) en zuurstof (O2). De zuurstof scheiden ze af. Zolang een boom groeit, neemt hij CO2 op en zet dit om in koolstof (hout). Een afstervende boom geeft de CO2 geleidelijk weer af. In een bossysteem wordt deze CO2 weer opgenomen door de groeiende bomen en struiken die de plek (gaan) innemen van de oude boom. Wordt een bos verbrand of gekapt, dan komt de CO2 weer vrij. Met al deze aspecten wordt rekening gehouden bij de berekening van de CO2 die een bos kan opnemen.

Wat heeft Trees for All bereikt?

Reeds 20 jaar zetten wij ons in voor het beschermen en aanplanten van bos. In onze jaarverslagen kun je lezen wat wij ieder jaar realiseren. Het meest recente jaarverslag vind je hier.

Hoe weet ik dat mijn donatie aan Trees for All goed wordt besteed?

Trees for All heeft het CBF-keurmerk. Dit betekent dat onze organisatie aan strenge eisen van doelbesteding, kostenmanagement en transparantie moet voldoen. De kosten van eigen fondsenwerving ten opzichte van gerealiseerde inkomsten is 14% (2018) en ligt hiermee ruim onder de CBF-norm van 25%. De kosten van beheer en organisatie (het deel van de kosten dat niet direct kan worden toegerekend aan de besteding aan de doelstelling of fondsenwerving) bedraagt 8%. Van de totale baten wordt 75% besteed aan onze doelstellingen.

Wat kan ik beter doen: bomen planten of CO2 compenseren?

Doneren voor bomen of voor CO2 certificaten zijn twee verschillende manieren van financiering waarmee we de aanplant en het beheer van bossen helpen realiseren. In beide gevallen draag je dus bij aan een groene en gezonde aarde. Indien je aantoonbaar en formeel jouw footprint wilt compenseren en jouw activiteit (huishouden, reis of bedrijfsvoering) CO2-neutraal wilt maken, dan kun je dat alleen doen via CO2-compensatie op basis van CO2-certificaten.

Donateur worden

Hoe kan ik het werk van Trees for All steunen?

Er zijn verschillende mogelijkheden om ons te steunen. Je kunt bomen planten via ons 1-2-Tree programma, je kunt CO2-compenseren en/of je kunt ons financieel steunen met een donatie. Je kunt kiezen of je dit structureel wilt doen of eenmalig. In alle gevallen help je ons om onze missie mogelijk te maken: zorgen dat we een groene en gezonde aarde kunnen doorgeven aan de volgende generatie.

Ik overweeg Trees for All op te nemen in mijn testament. Wat zijn de mogelijkheden?

Als je ervoor kiest om Trees for All op te nemen in je testament, kies je voor het nalaten van een groene en gezonde aarde. Daar zijn we je heel dankbaar voor! Voor nalatenschappen bestaan er twee mogelijkheden: het goede doel is erfgenaam of het goede doel krijgt een legaat. Als het goede doel erfgenaam is, heeft het samen met andere erfgenamen recht op de gehele nalatenschap. Een legaat kan een geldbedrag zijn, maar het is ook mogelijk om bepaalde spullen (bijvoorbeeld een verzameling of een schilderij), een huis of een aandelenportefeuille na te laten. Omdat we een Algemeen Nut Beogende Instelling zijn (ANBI), wordt er geen belasting geheven over de nalatenschap.

Kan ik een periodieke schenking doen aan Trees for All?

Dat kan zeker en daar zijn we zeer mee geholpen! Je kunt een periodieke gift doen door (eenmalig) een overeenkomst en volmacht formulier in te vullen waarin je aangeeft vijf jaar lang een schenking te doen aan Trees for All. Je mag zelf weten of je deze jaarlijkse gift in één keer of in meerdere termijnen betaalt. In de overeenkomst is vastgelegd wanneer de gift stopt. Goed om te weten: jouw periodieke gift is aftrekbaar. Hier vind je de betreffende overeenkomst van de Belastingsdienst en het bijbehorende volmacht formulier.

Wat is het verschil tussen een gewone gift en een periodieke gift?

Gewone giften worden niet vastgelegd in een overeenkomst. Periodieke giften wel. Bovendien geldt voor periodieke giften dat gedurende minimaal 5 jaar hetzelfde bedrag wordt geschonken. Een periodieke gift is altijd aftrekbaar. Gewone giften kunnen ook aftrekbaar zijn als je voldoet aan de voorwaarden (een drempel- en maximumbedrag). Meer weten?

Is mijn gift fiscaal aftrekbaar?

Trees for All heeft een ANBI-status. Dit houdt in dat Trees for All door de Belastingdienst is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit brengt fiscale voordelen met zich mee voor de donateurs. Giften/donaties aan Trees for All zijn fiscaal aftrekbaar binnen de daarvoor geldende regelgeving. Voor bedrijven is dit interessant, omdat een gift op deze manier veel minder kost.

Ik wil mijn periodieke donatie stopzetten, hoe doe ik dat?

Jammer dat je je donatie wilt stopzetten! Je kunt dit doen door ons hierover te informeren via het online contactformulier of per post. Vermeld hierbij je volledige naam, woonplaats en het machtigingskenmerk als dit bekend is. We willen je graag hartelijk bedanken voor jouw steun!

Bomen planten

Wat is het 1-2-Tree programma?

Met het 1-2-Tree programma kies je ervoor om minimaal 2 bomen te planten: één boom in Nederland en één boom in het buitenland. Waarom kiezen we hiervoor? Omdat de ontbossing een wereldwijd probleem is en we het verschil willen maken in Nederland maar ook in andere delen van de wereld. Onze keuze voor bosprojecten in de tropen heeft nog een belangrijke reden: in warme landen nemen bomen sneller CO2 op. En dat is van groot belang voor een beter klimaat.

Kan ik zelf bepalen waar mijn bomen worden geplant?

We planten altijd bomen via het 1-2-Tree concept: minimaal één boom in Nederland en één boom in het buitenland. Wij zorgen voor een goede verdeling van nieuwe aanplant van bomen over de verschillende lopende projecten. Bedrijfsbospartners kunnen zich in overleg verbinden aan een specifiek buitenlands project.

Hoe garanderen jullie dat de bomen die ik doneer ook daadwerkelijk geplant worden?

Wij garanderen de aanplant van de bomen binnen een jaar na ontvangst van de donatie. Voor het planten van de bomen zijn wij afhankelijk van de plantseizoenen in het betreffende land en gebied. In Nederland planten we tussen november en maart. In de tropen gebeurt het aanplanten van bomen vlak voor de start van het regenseizoen. Op het moment dat er weer donaties worden gedaan voor boomaanplant, dan gaan de bomen het eerstvolgende regenseizoen de grond in.

Kan ik zelf mijn bomen planten?

Jaarlijks organiseren we één of meer boomplantdagen in Nederland voor onze bedrijfspartners en donateurs. Wij proberen zoveel mogelijk donateurs en partners hiervoor uit te nodigen, omdat we weten hoe leuk men het vindt om zelf met de laarzen in de modder en een schop in je hand een boom in de grond te zetten. Onze bedrijfsbospartners krijgen hierbij voorrang. Afhankelijk van de capaciteit nodigen we graag meer mensen uit, maar we kunnen op voorhand niets beloven.

Hoe wordt de prijs van de bomen bepaald?

De prijs voor bomen is bepaald op basis van de gemiddelde kosten van onze bosprojecten in Nederland en het buitenland. Wij hebben in 2019  de prijzen aangepast vanwege stijgende projectkosten. Voor ons is het heel belangrijk dat onze projectpartners een eerlijke prijs krijgen waardoor ze hun projecten duurzaam kunnen voortzetten. In Nederland is de grond schaars en is het planten van nieuw bos ook duurder geworden.

Compenseer ik als ik bomen plant ook automatisch mijn CO2-uitstoot?

Veel mensen willen weten hoeveel CO2 gecompenseerd wordt met het aanplanten van bomen. Het omrekenen van CO2-opslag naar aantallen bomen is minder eenvoudig dan het lijkt. Een traditionele fout is om een bos te zien als een vast aantal verzameling bomen per hectare. Niets is minder waar. Een bos is een levend, dynamisch ecosysteem, waarbij er initieel veel meer bomen per hectare worden geplant, dan uiteindelijk volwassen kunnen worden. Vandaar dat de CO2 vastlegging niet per boom wordt bepaald, maar per oppervlakte en tijdvak. Indien je bij ons bomen doneert, kun je wel zeggen dat je bijdraagt aan CO2-compensatie, maar je kunt niet formeel een hoeveelheid (ton) CO2 claimen.

CO2 compenseren

Hoe werkt CO2-compensatie bij Trees for All?

Bomen halen CO2 uit de lucht en leggen koolstof vast in de stam, takken en wortels. Deze opslag kan worden omgerekend naar CO2-rechten ofwel ‘carbon credits’. Een carbon credit staat gelijk aan één (metrische) ton CO2. Via Trees for All compenseer je CO2 door een donatie te doen voor iedere uitgestoten ton CO2. De opbrengsten uit betaling voor CO2 genereren weer inkomsten voor extra bosaanplant en/of het beheer van het bos waar de CO2 is/wordt vastgelegd. Wij zorgen ervoor dat met het donatiebedrag de hoeveelheid CO2 die is uitgestoten, weer uit de lucht wordt gehaald en in bomen wordt vastgelegd.

Wij maken afspraken met onze projectpartners in het buitenland over de hoeveelheid CO2-credits die worden ingekocht ten behoeve van onze donateurs. Na betaling door Trees for All worden de credits op naam van Trees for All in het creditregister gezet. Daarna worden ze digitaal onbruikbaar gemaakt, wat betekent dat ze nooit meer verder verhandeld kunnen worden. Vergelijk het met bankbiljetten die uit de roulatie worden genomen en worden vernietigd. Op deze manier wordt gezorgd dat een CO2-credit slechts éénmaal gebruikt kan worden en de CO2-claim op compensatie dus slechts éénmaal kan worden toegekend. Onze donateurs ontvangen een uniek bewijs van compensatie nadat zij een donatie voor CO2-compensatie hebben gedaan.

Hoe garanderen jullie de hoeveelheid vastgelegde CO2?

Compensatie betekent dat je aantoonbaar je CO2-uitstoot hebt vastgelegd via gecertificeerde credits.

Deze compensatie verloopt via een gecertificeerde projectorganisatie (projectpartner van Trees for All) en een onafhankelijk (geaccrediteerd) controleur die vaststelt dat de CO2 daadwerkelijk is vastgelegd. Al onze bosprojecten waaraan kan worden gedoneerd ten behoeve van CO2-compensatie zijn gecertificeerd en garanderen de hoeveelheid vastgelegde of nog vast te leggen CO2. Ook de impact op sociaal, economisch en ecologisch gebied wordt gemonitord en gecontroleerd. Hiervoor bestaan verschillende certificeringsstandaarden zoals de Gold standard, Plan Vivo en Verified Carbon Standard (VCS). Voor VCS eisen wij altijd een combinatie met Climate, Community and Biodiversity Standaard (CCB), zodat ook de ecologische en sociale aspecten van een projecten voldoende gewaarborgd zijn. Zowel de partijen die de certificering uitvoeren alsook de certificeringsstandaarden, worden op hun beurt weer gecontroleerd door onafhankelijke partijen.

Hoe bereken ik mijn CO2-uitstoot?

Op onze website kun je via de CO2-calculator een berekening maken van jouw CO2-uitstoot. Voor het opstellen van de CO2-calculator hebben wij de richtlijnen van MilieuCentraal als uitgangspunt gebruikt.

Kan Trees for All mij helpen met het berekenen van mijn footprint en hoogte van CO2-compensatie?

Wij hebben onze climate footprint calculator gebaseerd op de CO2-emissiefactoren van MilieuCentraal. Bij complexere berekeningen, kan het raadzaam om een professionele partij erbij te halen. Kijk voor meer informatie op www.co2emissiefactoren.nl of het Klimaatplein waar Trees for All partner van is.

Hoeveel CO2 legt een boom vast?

Gemiddeld is een boom in staat om zo’n 20 kg CO2 per jaar vast te leggen voor de opbouw van haar stam, takken en wortels. Als je een boom doneert en deze groeit 30 jaar, dan zou de boom dus zo’n 600 kg CO2 vastleggen, oftewel 0,6 ton CO2. Het is echter verstandig om een wat conservatievere waarde te nemen, omdat niet elke boom 30 jaar leeft, niet elke boom even snel groeit en niet elke boom evenveel CO2 nodig heeft om haar stam/takken op te bouwen. Voor het gemak (en zekerheid) gaan wij uit van 0,2 tot hooguit 0,3 ton CO2 per boom na 30 jaar groei. Dus zeg dat er gemiddeld 4 bomen nodig zijn die gedurende 30 jaar groeien om 1 ton CO2 te compenseren. Nogmaals het is een indicatie en geen feitelijke berekening. Indien je daadwerkelijk wilt spreken van CO2-compensatie, dan is het raadzaam om te doneren voor CO2-credits in plaats van bosaanplant.

Werkt Trees for All samen met luchtvaartmaatschappijen voor de compensatie van vliegkilometers?

De meeste vliegmaatschappijen vinden het een goede zaak als consumenten er bewust voor kiezen om op vrijwillige basis de emissies te compenseren. De reis aanbieden inclusief compensatie leidt tot een hogere kostprijs van het ticket. In een periode waarindat wordt gestunt met zo goedkoop mogelijke vluchten, vinden sommige maatschappijen dit onwenselijk. Wel kun je via online ticketverkopers direct de uitstoot compenseren of extra bomen planten.

Trees for All compenseert CO2 alleen via haar buitenlandse bosprojecten. Kan ik ook via Nederlands bos mijn CO2 compenseren?

In Nederland is er (voorlopig) nog geen gecertificeerd bos en dus zijn er ook geen CO2-certificaten uit Nederlands bos op de markt. Het is niet uitgesloten dat dit in de toekomst wel mogelijk is. Tot die tijd kun je CO2 compenseren via onze duurzame bosprojecten in het buitenland.

Bedrijfspartners

Hoe leggen jullie de afspraken met jullie bedrijfspartners vast?

Bij de start van een samenwerking stellen we een overeenkomst op. Hierin leggen we de afspraken vast over de inhoud van het partnerschap, de hoogte van de donatie, duur van de samenwerking en de betalingsvoorwaarden. Ook maken we afspraken over logogebruik en gezamenlijke communicatie.

Is mijn gift fiscaal aftrekbaar?

Trees for All heeft een ANBI-status. Dit houdt in dat Trees for All door de Belastingdienst is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit brengt fiscale voordelen met zich mee voor de donateurs aan projecten van Trees for All. Giften/donaties aan Trees for All zijn fiscaal aftrekbaar binnen de daarvoor geldende regelgeving. Voor bedrijven is dit interessant omdat een gift op deze manier veel minder kost.

Is aftrek van btw mogelijk?

Trees for All is een goed doel zonder winstoogmerk. Bedrijfspartners van Trees for All zijn geen btw verschuldigd over het donatiebedrag

Ik wil bedrijfsbospartner worden. Hoe werkt dit?

Je kunt bedrijfsbospartner worden als je minimaal 2000 bomen plant met een bijbehorende donatie van 12.500 euro. We werken volgens het 1-2-Tree programma. Dit betekent dat je evenveel bomen plant in Nederland als in het buitenland. Op onze jaarlijkse boomplantdag zijn medewerkers en relaties welkom om nieuw bos aan te planten. Zo lever je als bedrijf een tastbare bijdrage aan de wereld van morgen! Bedrijfsbospartner worden? Vul hier het partnerformulier in.

Ik wil productpartner worden. Hoe werkt dit?

Onze productpartners doneren geen vast bedrag, maar kiezen voor een variabele donatie die resultaatafhankelijk is. In een overeenkomst maken we afspraken over de hoogte van donatie (een boom per product/dienst of xx producen/ diensten). Voor deelname geldt een minimale donatie van 500 euro en betrokkenheid van 2 jaar. Bedrijven die geen partner zijn, kunnen bomen doneren via onze website.  Productpartner worden? Vul hier het partnerformulier in.

Ik wil CO2-partner worden. Hoe werkt dit?

In een samenwerkingsovereenkomst maken we afspraken met CO2-partners over de hoogte van de donatie en duur van samenwerking. Voor deelname geldt een minimale donatie van 500 euro en betrokkenheid van 2 jaar. Bedrijven die geen partner zijn, kunnen hun CO2-uitstoot compenseren via onze website.  CO2-partner worden? Vul hier het partnerformulier in.

Projecten

Wat verstaan jullie onder duurzame bosprojecten?

Eén van de uitgangspunten van Trees for All is dat het aan te planten bos minimaal 20 tot 50 jaar wordt beheerd. En liever nog langer want oudere (en dus grotere) bomen dragen veel bij aan de totale groei van het bos en aan het vastleggen van CO2. In onze buitenlandse bosprojecten werken we altijd samen met de lokale bevolking. Onze bosprojecten creëren economisch gewin en dragen bij aan betere leefomstandigheden. Met onze projecten dragen we bij aan aan meerdere Sustainable Development Goals (SDG’s) zoals opgesteld door de Verenigde Naties: armoedebestrijding, klimaatverbetering en meer biodiversiteit

Hoe selecteert Trees for All haar bosprojecten?

Om bos op een duurzame manier te kunnen beheren, is het van belang dat Trees for All samenwerkt met betrouwbare partners. In het buitenland kiezen we deskundige projectpartners die onze visie op bosaanplant- en beheer delen. Eén van de uitgangspunten voor Trees for All is dat het aan te planten bos, met al zijn te ontwikkelen soortenrijkdom aan flora en fauna, goed wordt beheerd na de aanplant. Daarnaast hanteren wij allerlei andere kwaliteitscriteria zoals conformiteit met lokale boswetgeving, garantiestellingen met betrekking tot duurzaamheid, betrokkenheid van de lokale bevolking en de impact op omgeving, mens en dier.

In Nederland werken we samen met partners als Staatsbosbeheer waarbij duurzaam beheer gegarandeerd is. Bekijk hier de uitgangspunten die we hanteren voor onze Nederlandse bosprojecten.

editicon twitter twitter linkedin linkedin facebook facebook instagram icon_add icon_arrow-button icon_calculator icon_check icon_close icon_delete icon_download icon_faq-close icon_faq-open icon_info icon_input-select icon_marker-googlemaps icon_marker icon_phone icon_play-button icon_search icon_tree logo_footer logo_menu TON-CO2 arrow-left-carousel arrow-right-carousel