Het Renature Programma

Samen met Arla Foods en BoerenNatuur werken we aan een beter klimaat en meer biodiversiteit op het platteland. Dit doen we vanuit het Renature Programma. We planten 125.000 bomen en struiken op en rondom het land van boeren die melk leveren aan Arla biologisch en Melkunie.

Bomen en heggen bij de boer

Trees for All zet zich actief in voor de vergroening van het platteland in Nederland. Daarom steunen we sinds 2023 het Renature programma van Arla Foods, een internationale zuivelcoöperatie. Met het Renature Programma wil Arla Foods onder andere de biodiversiteit op boerderijen vergroten. Daarvoor werken ze samen met ons en met BoerenNatuur: een vereniging die zich inzet voor agrarisch natuurbeheer.

Samen gaan we 125.000 bomen planten op de boerderijen en het land van boeren die melk leveren aan Arla biologisch en Melkunie. De bomen en struiken hebben een functie als landschapselementen. Dit zijn structuren in het landschap, zoals bomenrijen, heggen of kleine bosjes.

Deze landschapselementen zijn de afgelopen jaren steeds meer verdwenen uit het landelijk gebied. Een van de gevolgen? De biodiversiteit is hard achteruitgegaan. Daarom planten we vanuit het Renature programma nieuwe bomen en heggen voor een beter klimaat en meer biodiversiteit in het landelijk gebied.

Plant mee in onze bosprojecten

  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
icon-moederboom

0

bomen en struiken

icon-boeren

0

deelnemers (s

icon-aanplant

0 0

plantperiode

Waarom is dit project nodig?

Met het Renature programma wil Arla Foods het klimaat en de biodiversiteit op de boerderijen van melkveehouders verbeteren. Dat doen we door bomen en struiken aan te planten in de vorm van landschapselementen.

Landschapselementen zijn de structuren in het landschap, zoals heggen, bomenrijen of vogelbosjes. Van oudsher kom je deze elementen veel tegen in het landelijk gebied. Denk daarbij aan heggen die je langs de randen van erven ziet, aan laanbomen langs wegen en paden, of aan een bosje op een hoek van een akker.

Voor meer biodiversiteit

De afgelopen jaren zijn veel landschapselementen verdwenen door schaalvergroting van de landbouw en de uitbreiding van steden. Veel heggen hebben bijvoorbeeld plaatsgemaakt voor prikkeldraad. Met het verdwijnen van de landschapselementen is ook veel biodiversiteit verloren gegaan. Alleen al het aantal soorten insecten in Nederland is de afgelopen 50 jaar met 70% gedaald. Ook vogels, zoogdieren en vissen in het landelijk gebied hebben het zwaar. Daarom vinden wij het belangrijk om te werken aan de terugkeer van bomen en heggen op het platteland.

landschap-utrecht
houtsingels
bomenrijen-houtsingels
gronings-landschap
landschapselementen-utrecht

Voor natuurvriendelijke landbouw

Meer natuur heeft bovendien voordelen voor de boer. Bomen dragen bij aan een gezonde en vruchtbare bodem, waar boeren hun gewassen kunnen verbouwen. Ook zorgen ze voor schaduw voor het vee in de wei. Een ander voordeel is dat bomen en struiken diersoorten aantrekken die (insecten)plagen op een natuurlijke manier bestrijden.

Kortom, bomen dragen op verschillende manieren bij aan natuurinclusieve landbouw: een vorm van landbouw waarbij boeren samenwerken met de natuur. Dat is wat ons betreft dé weg die we in de toekomst met elkaar moeten bewandelen voor een groene en gezonde aarde voor iedereen. 

Wat gaan we doen?

Tussen 2023 en 2025 planten we samen met Arla Foods en BoerenNatuur minstens 125.000 bomen en struiken op boerderijen van boeren die melk leveren aan de merken Arla biologisch en Melkunie. Het streven is dat 150 Nederlandse boeren meedoen. Het gaat daarbij om biologische melkveehouders van Arla en de weideboeren van Melkunie.

De biologische melkveehouders van Arla werken nauw samen met de natuur. Ze gebruiken bijvoorbeeld geen kunstmest en bemesten de bodem niet meer dan deze aankan. Bij de weideboeren van Melkunie lopen koeien tussen het voorjaar en najaar minstens 120 dagen per jaar en minimaal 6 uur per dag in de wei.

De deelnemende boeren worden zoveel mogelijk ontzorgd, maar zijn zelf verantwoordelijk voor de grondbewerking, het plantwerk en het beheer van de bomen en struiken. Dat is een bewuste keuze. Bij Trees for All weten we uit ervaring dat wanneer mensen zélf bomen en struiken planten, ze zich hier verantwoordelijker voor voelen. Dit zorgt ervoor dat ze op de lange termijn gemotiveerd zijn om goed voor de aanplant te zorgen. En dat is precies wat we willen bereiken met dit project. Want een boom plant je niet voor even, maar voor het leven!

beuk
wilde-liguster-distelvlinder
hondsroos
sleedoorn
winterlinde

Voorbeelden van soorten die we planten zijn 1) beuk, 2) wilde liguster, 3) hondsroos, 4) sleedoorn en 5) winterlinde

Waar gaan we planten?

We planten bomen op en rondom de boerenbedrijven van boeren die melk leveren voor de merken Arla biologisch en Melkunie. Deze boeren wonen verspreid over heel Nederland, waaronder Schijndel.

Welke bomen en struiken planten we?

De deelnemende boeren krijgen de keuze om verschillende landschapselementen op hun land en rondom de boerderij aan te planten. Afhankelijk van de locatie en het landschapselement worden de juiste boom- en struiksoorten uitgezocht.

Wat vaststaat, is dat boeren inheemse en streekeigen bomen en struiken planten. Dit zijn soorten die van nature in Nederland voorkomen of die al jaren bewijzen dat ze goed in deze omgeving gedijen. Voorbeelden zijn verschillende soorten elzen, wilgen en fruitbomen, maar ook meidoorn, sleedoorn, lijsterbes, hondsroos, winterlinde, zomerlinde, beuk, ruwe en zachte berk en liguster.

Onze partners

Binnen het Renature programma werken we samen met Arla Foods, BoerenNatuur en natuurlijk de boeren die melk leveren aan Arla biologisch en Melkunie. Arla Foods is een internationale zuivelcoöperatie en de initiatiefnemer van het Renature programma. Arla Foods doneert aan Trees for All en is verantwoordelijk voor het enthousiasmeren van haar boeren om mee te doen aan het programma.

BoerenNatuur is een vereniging van 40 agrarische collectieven. De leden van BoerenNatuur zetten zich in voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Dit doen zij vanuit de overtuiging dat natuurinclusieve landbouw een landbouwsysteem is dat bodem, klimaat, water, natuur en landschap in de regio versterkt. Binnen het Renature programma stellen BoerenNatuur en haar collectieven samen met de boeren de op maat gemaakte beplantings- en beheerplannen op. Ook coördineren zij de uitvoering en nazorg van de beplanting.

Aanvullend hierop is Trees for All verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. We borgen de kwaliteit en garanderen de impact door monitoring van de instandhouding van de beplanting op lange termijn.

arla
boerennatuur

Een beter klimaat en meer biodiversiteit dankzij landschapselementen

Het planten van landschapselementen is een concrete en tastbare manier om te werken aan een beter klimaat en meer biodiversiteit:

  • Landschapselementen zijn het thuis van talloze planten en dieren. Zij vinden in de bomen en struiken hun voedsel, een plek om te schuilen en de ruimte om zich voort te planten. Denk aan allerlei soorten vogels (steenuilen, heggenmussen, geelgorzen), insecten (bijen, vlinders), amfibieën (kikkers, padden, salamanders) en kleine zoogdieren (hazen, dassen, muizen).

  • Landschapselementen nemen CO2 op. De bomen zorgen voor verkoeling en dempen verdere opwarming van de aarde. Ook vangen ze stikstof en fijnstof af.

  • De bomen en struiken dragen bij aan een betere waterhuishouding op en rondom boerenerven. Met hun wortels houden bomen regenwater vast, dat ze vervolgens in de grond opslaan. Zo ontstaat een gezond bodemleven, waar schimmels en micro-organismen zich thuis voelen. En dat is weer van belang voor de boeren, die op zo’n gezonde en vruchtbare bodem hun gewassen kunnen verbouwen.

  • Bomen en struiken zorgen voor zuurstof, schone lucht, water en voedsel. Zo dragen landschapselementen bij aan een groene en gezonde leefomgeving voor mens en dier.

grasmus-berk
veldmuis
vlinder sleedoorn
zweefvlieg

Verschillende dieren zullen profiteren van de landschapselementen, zoals vogels, vlinders, zweefvliegen en veldmuizen.