Interview Jaap Bos, Afdelingshoofd Waterplannen en Besturing bij Waternet

Trees for All is vorig jaar een nieuw project gestart met Tree Aid in Ghana. Deze samenwerking is tot stand gekomen dankzij bemiddeling van Jaap Bos, voormalig bestuursvoorzitter van Trees for All en werkzaam voor Waternet. Zijn organisatie zet zich actief in voor de zogenaamde Blue Deal: een internationaal programma van de 21 Nederlandse Waterschappen in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Blue Deal is actief in 14 landen, waaronder Ghana.

Water en bomen

Jaap Bos vertelt: “Vanuit Blue Deal ben ik coördinator van Noord-Ghana, een van de droogste gebieden in Afrika. Ons doel is het ondersteunen van de Water Resources Commission (een soort waterschap) in Ghana bij het opzetten van een duurzaam beheerd watersysteem. Ontbossing heeft veel problemen veroorzaakt, waardoor de grond erodeert, rivieroevers afkalven, irrigatiekanalen verstopt raken en het grondwaterpeil daalt. Voor een duurzaam watersysteem is het herstellen van het ecosysteem topprioriteit, waarbij herbebossing cruciaal is. Vanuit die behoefte heb ik contact gezocht met Trees for All. Door het combineren van de waterbeheerplannen met het herbebossingstraject, wordt het project optimaal ondersteund en gedragen.“

Lange termijn

Het Blue Deal programma heeft zich gecommitteerd aan langjarige partnerschappen tot aan 2030. Deze langjarige betrokkenheid ziet de Blue Deal als een belangrijke randvoorwaarde om duurzame veranderingen tot stand te brengen bij de waterschappen in Ghana. Hetzelfde geldt voor Trees for All. Door samen op te trekken, kan er echt impact worden gemaakt. Jaap Bos: “Vanuit mijn bril als ‘waterschapper’ zie ik als belangrijke opbrengst van dit project, dat herbebossing een stevige pijler is onder het creëren van een duurzaam watersysteem in een zeer droge regio. Een regio waar waterschaarste een van de grootste problemen is en veroorzaker van ondervoeding, werkloosheid en migratie. Door juist in dit gebied weer bomen te planten, is de cirkel weer rond en kan het evenwicht worden hersteld.”

Lokale betrokkenheid als succesfactor

Alleen met steun van de lokale bevolking kan een bosaanplant project succesvol zijn. Dat is een visie die Trees for All en de Blue Deal delen: “Herbebossing is in mijn optiek veel meer dan het planten van bomen. Het gaat niet alleen om het vastleggen van CO2, maar ook om de bijdrage van bomen aan het herstel van het ecosysteem, de biodiversiteit, het verbeteren van het watersysteem en zeker ook het verbeteren van de leefomstandigheden van de lokale bevolking. Het herbebossingsproject Bongo voldoet daar helemaal aan. De lokale implementatiepartner Tree Aid is een ervaren organisatie met een sterk lokaal netwerk. Zij gaan 400 boeren trainen in duurzaam bosbeheer, die vervolgens weer 1200 andere boeren trainen. Zo wordt het herbebossingproject een project van en voor de lokale bevolking.“