Er is momenteel veel aandacht voor de ‘kaalkap’ in Nederland. Hierbij gaat het om bomen die gekapt worden voor hout of biomassa, of om plaats te maken voor een ander natuurdoel, zoals heide en stuifzand. Onzorgvuldige en meestal ondoordachte houtkap schaadt niet alleen het bos, maar het is ook een aanslag op onze toekomst omdat bomen essentieel zijn in de strijd tegen klimaatverandering.

Trees for All zet zich in voor het aanleggen van meer bos maar ook voor herstel van bossen. In Nederland planten we alleen daar waar geen onzorgvuldige bomenkap heeft plaatsgevonden. We zijn overigens niet tegen het kappen van bomen zolang dit op een duurzame manier wordt gedaan en onnodige CO2 uitstoot wordt voorkomen.

Bomen kappen ook nodig

Er zijn verschillende redenen waarom bomen toch moeten worden gekapt. Bijvoorbeeld om andere bomen ruimte te geven om hun natuurlijke ontwikkeling te stimuleren. Ook worden bomen gekapt voor de productie van hout, om de kosten van het bosbeheer te kunnen dekken. Als het geoogste hout duurzaam wordt toegepast, blijft de CO2 opgeslagen. Daarnaast zitten er voordelen aan om hout voor de bouw of voor meubels van eigen bodem te oogsten, in plaats van dit van ver te importeren.

Hoe wel kappen?

De manier waarop er gekapt wordt is dus van belang. Daarbij moet op de volgende punten worden gelet:

1. Minder oogsten dan er bijgroeit

Een goede stelregel voor duurzaam bosbeheer is dat je in houtvolume niet meer mag kappen dan wat er in voorgaande periodes is bijgegroeid. Voor meer opslag van CO2 is het noodzakelijk dat men minder hout oogst dan er jaarlijks bijgroeit.

2. Kleine oppervlakten kappen

Voor de oogst van het hout is het soms nodig om bossen in gedeelten te kappen, omdat dit soort bossen meestal in één keer is aangeplant en alle bomen even oud zijn en dus kaprijp. Voor een evenwichtiger herstel en behoud van biodiversiteit moeten kleine stukken van minder dan een halve hectare worden geoogst. Door dit periodiek te doen, krijg je een bos dat in leeftijd en samenstelling gevarieerder is, wat goed is voor de biodiversiteit, de recreatie en de vastlegging van CO2.

3. Grond met rust laten

Niet alleen wordt CO2 opgeslagen in de bomen, maar ook voor een groot deel als organische stof in de bodem. Wanneer de grond wordt bewerkt, komt de CO2 versneld vrij. Verder staan in Nederland de bossen veelal op arme (zand)gronden die vroeger niet geschikt waren voor landbouw. De schaarse voedingstoffen (mineralen) dienen beschikbaar te blijven voor de bomen. Als met grote machines de bomen worden geoogst, wordt de ondergrond dichtgereden en de poriën dichtgedrukt, waardoor water stagneert en het bodemleven tot stilstand komt. Het is daarom van belang dat de grond zo min mogelijk wordt beroerd of bewerkt.

Een bos voor nu en later

Verstandig hout oogsten betekent dus: minder oogsten dan er bijgroeit, kleine oppervlakten kappen en zo weinig mogelijk bodembewerking. Daarna is het van groot belang om het geoogste hout duurzaam toe te passen. Als dat wordt gedaan kunnen ook de toekomstige generaties van mens, dier en plant blijven profiteren van de bossen en is een duurzame opslag van CO2 gewaarborgd.